Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Általános rendelkezések

 

(1) Adatkezelő (egyben a Szolgáltató) a jelen Tájékoztató tekintetében:

 1. Név: Jobb Veled a Világ Alapítvány
 2. Székhelye: 1161 Budapest, Kenéz utca 29.
 3. Postacíme: 1145 Budapest, Columbus utca 37.
 4. Elektronikus (e-mail) cím: info@jobbveledavilag.hu
 5. Nyilvántartási száma: 01-01-0011602
 6. Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék

(2)  A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által az „Erősségközpontú Oktatási Program" (a továbbiakban: Program) keretében kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

(3) A (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében az Ön személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

2. Jogszabályi háttér

 

Az általunk végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ e.) pont („Ptk.")
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.");
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR")

 

3. Az adatkezelés jogalapja

 

Személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az alábbi jogcímeken kezeljük

 • GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont alapján: az Ön -megfelelő tájékoztatáson alapuló- önkéntes hozzájárulása
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja alapján: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (jogos érdek)
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése (Jogi kötelezettség teljesítése)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. (továbbiakban: Grtv.) § (1) bekezdése alapján, melynek értelmében reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

 

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

 

4.1 Előzetes érdeklődés a Programról

Az Ön, mint az Program iránt érdeklődő nevelési-oktatási intézmény kapcsolattartója által az „Érdeklődöm" menüpontban található űrlap kitöltése során megadott alábbi személyes adatokat kezeljük, amelyek közül az alábbiak megadása kötelező, ezen adatok megadása nélkül nem tudjuk megküldeni a Programmal kapcsolatos részletes tájékoztató anyagokat, és igény esetén nem tudjuk felvenni Önnel telefonon a kapcsolatot:

 • Vezeték-, és keresztnév
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • intézmény neve:
 • intézmény OM azonosítója:
 • intézmény BIBÓ azonosítója (amennyiben az intézmény szerepel a Boldog Iskola és Óvoda programban)

Az adatkezelés célja: a kapcsolattartó természetes személy és az általa képviselt nevelési-oktatási intézmény azonosítása; a Programra vonatkozó részletes tájékoztató anyag e-mailben történő megküldése a kapcsolattartó részére és a Programmal kapcsolatos kérdések megválaszolása e-mailben, vagy erre irányuló kifejezett igény (praktikussági okokból, mivel a szóbeli kommunikáció kevésbé időigényes) esetén telefonon.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja- a mi (azaz az adatkezelő) és a kapcsolattartó által képviselt nevelési-oktatási intézmény (mint harmadik személy) jogos érdeke.

A jogos érdekkel érintett adatkezelési célok meghatározása: A Programban potenciálisan részt venni szándékozó oktatási-nevelési intézmény a Programhoz való csatlakozást megelőzően érthető módon részletesen szeretne tájékozódni a Programról, annak elemeiről, a csatlakozás feltételeiről, hogy ennek alapján mérlegelhessen, és egyúttal a pedagógusokat és a szülőket is tájékoztathassa a Programban való részvétel lehetőségéről és feltételeiről.  A mi oldalunkról jogos érdek az, hogy a Program iránt érdeklődő oktatási-nevelési intézményeket tájékoztatni tudjuk a Programról a megkívánt részletességgel és mindez az intézmény által kifejezetten erre a célra kijelölt személyen keresztül valósuljon meg.

Az adatkezelés időtartama: mivel a kapcsolattartás célja jelen esetben kizárólag az előzetes tájékoztatás a Programhoz való csatlakozás feltételeiről és magáról a Programról, az itt megadott adatokat ebből a célból a jelentkezési határidő lejártáig, azaz 2021. június 30. napjáig kezeljük.

Önnek, mint kapcsolattartónak az adatkezeléssel érintett alapvető jogai, érdekei: Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos érdeke az, hogy személyes adatainak kezelésére csak a fent megjelölt célból és a feltétlenül szükséges ideig kerüljön sor, egyúttal biztosítva legyenek az Ön számára az adatkezeléssel kapcsolatos -jelen Tájékoztató 7. pontjában meghatározott - jogok.

Tájékoztatjuk, hogy elvégeztük az Ön adatainak kezelésével kapcsolatos érdekmérlegelést, melynek során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

a.) Az adatkezelés célja az Ön, mint a nevelési-oktatási intézmény által kijelölt kapcsolattartó és az nevelési-oktatási intézmény azonosítása; a Programra vonatkozó részletes tájékoztató anyag e-mailben történő megküldése az Ön, mint kapcsolattartó részére és a Programmal kapcsolatos kérdések megválaszolása e-mailben, vagy erre irányuló kifejezett igény (praktikussági okokból, mivel a szóbeli kommunikáció kevésbé időigényes) esetén telefonon.

Ez a cél más módon, mint az Ön személyes adatainak (név, e-mail cím, telefonszám, intézmény neve és azonosítói) kezelése nélkül nem érhető el.

b.) Önt az adatkezeléssel összefüggésben magánszférájára nézve negatív joghatás nem éri, emellett egyben az Ön jogos érdekét is szolgálja az adatkezelés, mivel jellemzően munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb más jogviszonyban, megbízási jogviszonyban áll az Önt kapcsolattartóként kijelölt nevelési-oktatási intézménnyel, és ahhoz, hogy Ön el tudja látni az Önre bízott feladatot, elengedhetetlen a megjelölt személyes adatainak kezelése.

 

c.) Az Ön adatait kizárólag a szükséges ideig kezeljük, azaz a Programba történő jelentkezési határidő utolsó napjáig (2021. június 30.).

d.) Az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban biztosítjuk Önnek a jelen tájékoztató 7. pontjában meghatározott érintetti jogok gyakorlását.

Az érdekmérlegelési teszt eredménye: a fenti szempontok alapján elvégzett vizsgálat alapján megállapítható, hogy az Ön személyes adatainak korlátozása szükséges és arányos. A személyes adatok ilyen módon történő kezelése célhoz kötött, és megfelel az adattakarékosság követelményének.

4.2 A Pedagógusok adatainak kezelése

 

a.) Regisztráció

A regisztráció során megadott alábbi személyes adatokat kezeljük, amelyek közül az alábbiak megadása kötelező, ezen adatok megadása nélkül a regisztráció nem valósul meg:

 • teljes név,
 • felhasználónév,
 • e-mail-cím,
 • telefonszám
 • milyen korosztállyal vesz részt a Programban

Az adatok forrása: lehet Ön, vagy az Önt a Programba delegáló Intézmény

Az adatkezelés célja: A személyes adatok szükségesek az Ön azonosításához és ez alapján tudunk az Ön számára e-mailt küldeni az egyedi fiókjához szükséges hozzáférési adatokról és a Programmal kapcsolatos további (hírlevélnek nem minősülő) információkat küldeni az Ön számára e-mailben, vagy felvenni Önnel a kapcsolatot telefonon, amennyiben szükséges.

A korosztály megadására azért van szükség, mert a korosztálytól függ, hogy melyik korosztályos tananyaghoz adunk hozzáférést az Ön számára az e-learningen belül.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja- mivel az Ön kizárólagos döntésén múlik, hogy részt kíván-e venni a Programban, ezért a jogalap az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: a Programban való részvétel megszűnésének időpontjáig (a Program 4 éves), illetve a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük a fenti adatait. A hozzájárulás visszavonását a Programból való kilépés jelenti.

b.) Profiloldal

Az Ön, mint a Programban részt vevő Pedagógus számára lehetőséget biztosítunk a weboldalon nyilvános profil oldal létrehozására, amelyen az alábbi adatok szerepelhetnek, amely adatokat Ön a saját egyedi fiókjukban adhat meg:

 • Fotó
 • Név
 • Intézmény neve
 • Intézmény címe
 • Korosztály
 • óvodás
 • alsós
 • felsős
 • középiskolás
 • Jelölni lehet: Tanulásban akadályozott gyerekekkel veszek részt a programban.
 • Tanított tárgyak (tanárok esetében)
 • Bemutatkozás

Az adatkezelés célja: lehetőséget kívánunk biztosítani az Ön számára, hogy a Program weboldalán bemutatkozhasson

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja- mivel az Ön kizárólagos döntésén múlik, hogy létrehozza-e a saját profiloldalát, a jogalap az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Ön bármikor dönthet úgy, hogy törli a profiloldalát, ennek hiányában a Programban való részvétel megszűnésének időpontjáig (a Program 4 éves), illetve a Programból való kilépésének időpontjáig kezeljük.

c.) A 30 órás akkreditált online képzés

Ön a képzésben történő részvétellel hozzájárul, hogy képző intézményként a személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok szellemében nyilvántartás céljából kezeljük és megőrizzük.

Kezelt adatok köre: Jelentkezési lapon, képzési igényt jelző üzeneten, illetve a felnőttképzési szerződésen szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.

Az adatkezelés jogalapja: a Felnőttképző és a Résztvevő között létrejött felnőttképzési szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b. pontja) és a Felnőttképzővel szemben fennálló jogszabályi kötelezettség teljesítése (a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-a)

Az adatkezelés időtartama:  az Ön személyes adatait a felnőttképzési törvény alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelhetjük.

Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Az adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. Ezen túlmenően a az Ön személyes adataihoz kizárólag a képzés megvalósításának ellenőrzésére feljogosított szervek számára nyújtunk hozzáférést.

Önt az oktatási azonosító száma alapján tartjuk nyilván, és a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltatunk adatot.

 

4.3 A Programban részt vevő nevelési-oktatási intézményekkel kötött szerződés teljesítése során végzett adatkezelés

A velünk a Programban történő részvételre szerződést kötő nevelési-oktatási intézmények által kapcsolattartásra kijelölt természetes személyek alábbi személyes adatait kezeljük:

 • teljes neve
 • telefonszáma
 • email címe
 • intézmény neve:
 • intézmény OM azonosítója:
 • intézmény BIBÓ azonosítója (amennyiben az intézmény szerepel a Boldog Iskola és Óvoda programban)

Az adatok forrása: A kapcsolattartásra kijelölt személyek adatait vagy közvetlenül az érintettől kapjuk meg, vagy azt az Intézmény adja meg a részünkre.

Az adatkezelés célja: A Programban részt venni szándékozó nevelési-oktatási Intézményekkel kötendő szerződés előkészítése; a szerződés teljesítéséhez szükséges kommunikáció biztosítása; a szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítések megküldése; szerződő felek közötti kapcsolattartás biztosítása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja- a mi (azaz az adatkezelő) és a kapcsolattartó által képviselt nevelési-oktatási intézmény (mint harmadik személy) jogos érdeke.

Az adatkezelés időtartama: mivel a kapcsolattartás célja jelen esetben a nevelési-oktatási intézménnyel kötött szerződés teljesítése, az Ön személyes adatait a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig kezeljük. A szerződésből eredő esetleges igények 5 év alatt évülnek el, és ezen igények érvényesítéséhez szükség lehet az Ön adataira.

Önnek, mint kapcsolattartónak az adatkezeléssel érintett alapvető jogai, érdekei: Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos érdeke az, hogy személyes adatainak kezelésére csak a fent megjelölt célból és a feltétlenül szükséges ideig kerüljön sor, egyúttal biztosítva legyenek az Ön számára az adatkezeléssel kapcsolatos -jelen Tájékoztató 7. pontjában meghatározott - jogok.

Tájékoztatjuk, hogy elvégeztük az Ön adatainak kezelésével kapcsolatos érdekmérlegelést, melynek során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

Az adatkezelésünk célja a folyamatos és gördülékeny kapcsolat fenntartása a velünk szerződő nevelési-oktatási intézménnyel a szerződésszerű teljesítés biztosítása érdekében mind a mi oldalunkról, mind az intézmény oldaláról. Ez a cél más módon, mint az Ön személyes adatainak kezelése nélkül nem érhető el.

 1. Méltányolható jogos érdekünk, hogy a nem természetes személy féllel kötött szerződés teljesítésével kapcsolatos minden releváns kommunikáció a másik fél által kifejezetten erre a célra kijelölt személyen keresztül valósuljon meg.

 1. Önt az adatkezeléssel összefüggésben magánszférájára nézve negatív joghatás nem éri, emellett egyben az Ön jogos érdekét is szolgálja az adatkezelés, mivel jellemzően munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb más jogviszonyban, megbízási jogviszonyban áll az Önt kapcsolattartóként kijelölt nevelési-oktatási intézménnyel, és ahhoz, hogy Ön el tudja látni az Önre bízott feladatot, elengedhetetlen a megjelölt személyes adatainak kezelése.
 2. Az Ön adatait kizárólag a szükséges ideig, azaz az Önt kapcsolattartóként kijelölt intézménnyel kötött szerződésből eredő igények elévülési idejének leteltéig kezeljük.
 3. Az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban biztosítjuk Önnek a jelen tájékoztató 7. pontjában meghatározott érintetti jogok gyakorlását.

 

4.4 Hírlevél szolgáltatás

A Program weboldalán lehetőséget biztosítunk hírlevére történő feliratkozásra. Kizárólag abban az esetben küldünk Önnek hírlevelet, ha Ön a weboldalon található jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet küldjön Önnek.

A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez az Ön alábbi adatait kezeljük:

 • teljes név
 • e-mail cím

Az adatkezelés célja: Önt, mint a hírlevélre feliratkozó személyt folyamatosan tájékoztassuk a Programmal kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről.

Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az általunk e célból vezetett nyilvántartásból haladéktalanul töröljük az Ön adatait.

A visszavonó nyilatkozatot megteheti:

 • a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
 • levelezési címünkre küldött levélben

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont, valamint a Grtv. 6. § (1) bekezdés- Az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

 

4.5 A regisztrált Pedagógusok által felöltött beszámolókban szereplő személyes adatok

A Pedagógusok által az egyes e-learning modulok elvégzését követően a Program weboldalára feltöltött beszámolók tartalmaznak 1 db fotót a megtartott foglalkozásokról, vagy a foglalkozáson elkészült alkotásokról, és adott esetben tartalmazhatnak további fotókat és /vagy youtube videót is.

A beszámolók nyilvánosak, azok a weboldalon kerülnek közzétételre, ennek megfelelően Ön, mint regisztrált pedagógus, tudomásul veszi, hogy kizárólag olyan fotót/videót jogosult feltölteni a beszámolóban, amelyek elkészítéséhez és a weboldalra való feltöltéséhez a fotón/videón szereplő személyek, 16. életévüket be nem töltött kiskorúak esetében a törvényes képviselők írásban előzetesen, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásukat adták.

Amennyiben a feltölteni kívánt fényképen/videón olyan személy szerepel, aki/akinek törvényes képviselője a fénykép elkészítéséhez és/vagy a weboldalon történő közzétételéhez nem járult hozzá, Ön kizárólag abban az esetben töltheti fel, ha az érintett személyt a fényképen/videófelvételen felismerhetetlenné tette.

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmét, hogy harmadik személy képmását tartalmazó a fénykép/videó feltöltésével Ön felelősséget vállal azért, hogy a fényképen/videón szereplő valamennyi személy, illetve 16. életévét be nem töltött gyermekek képmásának felhasználása esetén valamennyi gyermek törvényes képviselője előzetes írásban hozzájárult ahhoz, hogy róla, illetve 16. életévét be nem töltött gyermekéről fénykép/videófelvétel készüljön és ahhoz is, hogy előzetes írásban hozzájárult, hogy a fénykép/videó a weboldalon megosztásra kerüljön.

 

4.6 Bankkártyás fizetés

A bankkártyás fizetések az OTP Bank online fizetési rendszerén (Simple Pay) keresztül valósulnak meg. A fizetéshez szükséges bankkártya-adatokat Ön az OTP fizetési oldalán adja meg, így mi semmilyen adatkezelési műveletet nem végzünk az Ön bankkártya adataival.

Amint Ön átlép az OTP SimplePay alkalmazásba, úgy az ott megadott, a bankkártyás fizetéshez szükséges személyes adatok tekintetében az OTP Mobil Kft. önálló adatkezelőnek minősül. A bankkártyás fizetés során mi adatfeldolgozást, adatgyűjtést, egyéb adatkezelési tevékenységet nem végzünk, e személyes adatokhoz nem férünk hozzá.

 

4.7 Cookie (másnéven sütik) használata

Milyen cookie-kat használunk?

Vannak olyan cookie-k, amelyeket mindenképpen tárolnunk kell, mert ezek nélkül a Weboldal nem tud működni. Ezek az ún. technikailag szükséges cookie-k. Ezeket a cookie-kat az Ön engedélye nélkül is jogosultak vagyunk használni.

 • az Ön által rögzített adatokat tároló cookie-k: A böngésző bezárásával ezek a cookie-k automatikusan törlődnek az Ön számítógépről.  Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépének azonosítására szolgálnak, személyére vonatkozó információt nem tárolnak.
 • hitelesítési munkamenet-cookie-k: azt a célt szolgálják, hogy bejelentkezést követően azonosítani tudjuk a felhasználókat, így biztosítani tudjuk a felhasználók hozzáférését a személyes oldalakhoz, és ezek a sütik biztosítják azt az Ön számára, hogy a navigáció közben ne keljen minden egyes kattintás után újra és újra bejelentkeznie.
 • felhasználóközpontú biztonsági cookie-k: Olyan sütik, amelyeket a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás biztonságának erősítésére vonatkozó konkrét feladatokra terveztek. Ilyenek például azok a sütik, amelyeket a weboldalra történő ismételt sikertelen bejelentkezési kísérletek felderítésére használnak, vagy egyéb hasonló mechanizmusok, amelyeket a bejelentkezési rendszer visszaélésekkel szemben védelme céljából alakítottak ki. Bár a bejelentkezési sütiket rendszerint úgy állítják be, hogy a munkamenet végén (a böngészőprogramból történő kilépéskor) lejárjanak, a biztonsági sütik várható lejárati ideje hosszabb, hogy elérhessék biztonsági céljukat.
 • felhasználói felület testreszabását segítő cookie-kat arra használjuk, hogy weboldalakon keresztül tároljuk a szolgáltatással kapcsolatos azon felhasználó preferenciákat, amelyek nem kapcsolódnak más állandó azonosítókhoz, így például felhasználónévhez. (Például a kívánt nyelvre vonatkozó cookie-k, a lekérdezésekkor a találatok kívánt megjelenítési formájára vonatkozó cookie-k).

 

Vannak olyan sütik, amelyeket kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása esetén használhatunk. Ezek az alábbiak:

 • Cookie-k a teljesítmény növeléséhez:Adatokat gyűjt arról, hogy Ön hogyan használja a Weboldalt. Google Analytics cookie-kat alkalmazunk, hogy minél jobban megértsük felhasználóink viselkedését, jellemzőit: mely aloldalakat, milyen rendszerességgel és mennyi időre látogattak meg. Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépét azonosítják, az adatok gyűjtése névtelen.
 • Funkcionális cookie-k: Lehetővé teszik, hogy a Weboldal emlékezzen az Ön korábbi beállításaira ezáltal nyújtva minél magasabb színvonalú, személyre szabott szolgáltatást. Olyan személyes adatokat is tartalmazhat, amelyeket Ön adott meg az oldalunkon.
 • Célzott cookie-k: Lehetővé teszik, hogy célzott, releváns hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön számára. Továbbá ezek a cookie-k teszik lehetővé a közösségi oldalakhoz történő csatlakozást is. Csak az Ön számítógépét azonosítják, az adatok gyűjtése névtelen.

Használunk remarketing szolgáltatásokat azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz:

 • Google Adwords:arra szolgál, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint.
 • Google Analytics:A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics - az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt - felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. Bővebben http://www.google.com/analytics/
 • Facebook Pixel, másnéven Facebook képpont: a Weboldal forráskódjában elhelyezett kód, amely arra szolgál, hogy a Weboldal látogatói számára a Facebookon személyre szabott hirdetéseket tudjunk megjeleníteni.

Bővebben https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Az adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

4.8  Bővítmények (Facebook, Google+, Youtube, Spotify) használata

A Weboldalon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha Ön az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével Ön kapcsolatot hoz létre a facebook.com; plus.google.com; youtube.com; geo.itunes.apple.com; play.spotify.com; deezer.com oldallal és hozzájárul az adatainak az adott szolgáltató részére történő továbbításához.

Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatok kezelésével kapcsolatos bővebb információkat az alábbi linkeken talál:

https://www.facebook.com/policy.php

https://policies.google.com/privacy/update

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=hu

https://www.deezer.com/legal/personal-datas

https://www.apple.com/legal/privacy/

https://www.spotify.com/hu/legal/privacy-policy/

 

4.9 Naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

- az Ön számítógépének dinamikus IP-címe

- az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer típusa

- az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitása

- az aktivitás időpontja

Az adatkezelés célja: Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat - úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

A fenti adatok az Ön azonosítására nem alkalmasak és azokat egyéb személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze.

Adattárolás időtartama: keletkezéstől számított 365 nap

 

4.10 A fenti céloktól eltérő adatkezelés

Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Önhozzájárulása alapján kezelhetünk.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Ezen adatokat kötelesek vagyunk törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Ön így rendelkezik.

 

5. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei

 • A Weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a igénybe vesszük a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

A Weboldal használatával igénybe vételével Ön hozzájárulását adja az adatainak Google általi feldolgozásához.

 • A hírlevelek kiküldéséhez a Listamester rendszert használjuk. Az érintett neve és e-mailcíme a hírlevélre történő feliratkozás esetén átkerül a Listamester hírlevélküldő rendszerbe.

A Listamester üzemeltetője:

Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8.

Telefonszáma: +36 (1) 186 8563

honlap: www.listamester.hu

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhető módon közzétesszük.

6. A személyes adatok megismerésére jogosultak:

Azon saját alkalmazottaink, megbízottaink és egyéb közreműködőink, akiknek munkakötelezettségeik teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő feladat ellátásához a kezelt adatok megismerésére szükségük van. Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

Az Ön által a Weboldal használata során megadott adatokat a saját - SSL titkosítással védett- szerverünkön tároljuk és ezen adatokhoz a Weboldal - jelszóval védett -Admin Felületén keresztül kizárólag az erre az Adatkezelő által feljogosított személyek férhetnek hozzá.

 

7. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

7.1 Tájékoztatás kéréséhez való jog

(1)  Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az erre irányuló kérelme benyújtásától 25 napon belül írásban- ideértve az elektronikus utat is- tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(2) A tájékoztatás díjmentes. Ha a azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre is figyelemmel:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy
 2. b) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minden esetben bennünket terheli.

 

7.2 Törléshez való jog

(1) Kötelesek vagyunk töröljük a személyes adatot, ha

 1. a) kezelése jogellenes;
 2. b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy kéri az adatainak törlését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. e) az adat törlését a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(4) Törlés helyett az zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

7.3 Hozzáféréshez való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés célja
 2. az érintett személyes adatok kategóriái
 3. azok a címzettek, akikkel/amelyekkel közöltük vagy fogjuk közölni a személyes adatait, különös tekintettel a harmadik országbeli címzettekre, illetve nemzetközi szervezetekre
 4. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor melyek ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 5. az Ön azon joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

(2) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

 

7.4 A helyesbítéshez való jog

(1) Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

(2) Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, kiegészítő nyilatkozat útján végezzük el a helyesbítést és kiegészítést.

 

7.5 Tiltakozáshoz való jog

(1) Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, a döntés ellen - annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

7.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

(2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.7. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható - ha ez technikailag megvalósítható - formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

Az Ön jelen 7. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

8. Jogorvoslati lehetőségek

 

Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

a.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969

+36 (30) 549-6838

+36 (1) 391 1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

b.) az Ön lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez.

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message kingdom357 gospin123 kontes123 pasar123 raja123 respin123 sakti123 virgo123 cuan123 bule77