ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

(1) A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme

Szolgáltató neve: Jobb Veled a Világ Alapítvány
Szolgáltató székhelye: 1161 Budapest, Kenéz utca 29.
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-01-0011602
A nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék
Szolgáltató adószáma: 18295225-2-42
Szolgáltató bankszámlaszáma: OTP 11714013-20001481

(2) Szolgáltató elérhetősége

Levelezési cím: 1147 Budapest, Miskolci utca 56. fsz.2.
E-mail: info@jobbveledavilag.hu
Telefon: +36 70 635 3250

2. A FELHASZNÁLÁSI- ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA ÉS HATÁLYA

(1) Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed Szolgáltatóra, illetve a Szolgáltatóval az „Erősségközpontú Oktatási Programban" (a továbbiakban: Program) történő részvétel tárgyában szerződést kötő nevelési-oktatási intézményre (a továbbiakban: Intézmény) és a Programba regisztrált pedagógusokra, óvodapedagógusokra (a továbbiakban: Pedagógus). A Programban Pedagógusként az alábbiakban megjelölt végzettséggel rendelkező intézményi munkatársak vehetnek részt:

  • Iskolában: az osztály egészét vagy legalábbis nagy részét tanító pedagógus (osztályfőnök, nyelvtanár, tanító, napközis tanító), pedagógiai asszisztens, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, amennyiben ismerik a Programban résztvevő csoport gyerekeit és túlnyomóan jelen vannak a csoport/osztály mindennapjaiban.

 

  • Óvodában: óvodapedagógus, pedagógiai asszisztens, dajka, gyógypedagógus, amennyiben a Programban résztvevő csoport egészét ismeri és foglalkozik a gyerekekkel.

 

(2) A Programban összesen 100 Intézmény vehet részt, a részt venni szándékozó Intézmények 2022. június 30. napjáig, illetve az első 100 hely betöltéséig a Szolgáltató által üzemeltetett ekop.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található „Megrendelés" űrlap kitöltésével és elküldésével adhatják le a jelentkezésüket a jelen ÁSZF 3.2 pontjában meghatározott módon és feltételekkel.

A Program keretében az Intézményekben megvalósuló képzések online formában zajlanak a Szolgáltató által biztosított képzési anyagok felhasználásával az Intézmény részéről regisztrált pedagógusok részvételével. A Szolgáltató a Programban részt vevő Intézmények számára biztosítja a Programhoz szükséges szakmai és oktatási anyagokat, online képzés keretében felkészíti a Programban részt vevő Pedagógusokat, és a Szolgáltató a szakmai csapata részvételével online konzultáció keretében lehetőséget biztosít a Pedagógusok számára a tapasztalataik és az esetlegesen felmerült problémáik megosztására és megbeszélésére.

(3) A jövőben történő felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató a változások hatályba lépése előtt legalább 15 nappal közzéteszi a Weboldalon, egyúttal az Intézmények számára is megküldi a jelentkezés során megadott e-mail címre.

(4) Jelen ÁSZF 2022. március 20. napján lép hatályba, és határozatlan időre szólóan, annak visszavonásáig marad érvényben.

3. SZERZŐDÉSKÖTÉS

3.1 Előzetes tájékoztatás

(1) Az Intézmények a Programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatást az „Érdeklődöm" menüpontban található űrlap kitöltésével kérhetnek.

(2) Az űrlapon az alábbi adatokat kell megadni:

  • kapcsolattartó teljes neve
  • kapcsolattartó e-mail címe
  • kapcsolattartó telefonszáma
  • az Intézmény neve
  • az Intézmény OM azonosítója
  • amennyiben az Intézmény a Boldog Iskola és Óvoda Program (BIBÓ) résztvevője, akkor a BIBÓ azonosítója

 

(3) A Szolgáltató a megadott e-mail-címre küldi meg a Programmal kapcsolatos részletes tájékoztatót, továbbá igény esetén a megadott kapcsolattartási telefonszámon felveszi a kapcsolatot az Intézmény kapcsolattartójával az esetleges további kérdések megválaszolása érdekében.

(4) Az érdeklődés és az arra adott válasz nem minősül a Programba történő jelentkezésnek, regisztrációnak. A (2) bekezdésben megadott adatok kizárólag a bővebb tájékoztatás megküldésére szolgálnak.

3.2 Az Intézményekkel történő szerződéskötés

(1) A szerződéskötés folyamata az ekop.hu/megrendeles oldalon található Űrlap kitöltésével indul. Az Intézmény Űrlapon kiválasztja az általa megrendelni kívánt csomagot (korosztály és pedagóguslétszám) és megadja az alábbi adatokat:

  • kapcsolattartó teljes neve
  • kapcsolattartó e-mail címe
  • kapcsolattartó telefonszáma
  • az Intézmény neve
  • az Intézmény képviselőjének neve
  • az Intézmény címe
  • az Intézmény OM azonosítója
  • amennyiben az Intézmény a Boldog Iskola és Óvoda Program (BIBÓ) résztvevője, akkor a BIBÓ azonosítója
  • számlázási adatok (név, cím, adószám)

 

(2) A megrendelés véglegesítését megelőzően az Intézmény ellenőrizheti a megadott adatok helyességét és a megrendelés elküldését megelőzően az Intézmény köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót. A Felek közötti szerződés az Általános Szerződési Feltételekből és az Egyedi Szerződésből áll. (az ÁSZF és az Egyedi Szerződés együttesen a továbbiakban: Szerződés)

(3) A megrendelés Intézmény által elküldését követően a Szolgáltató az Intézmény által a megrendelésben megadott e-mail címre megküldi az Egyedi Szerződést és - a banki átutalás választása esetén - a Díjbekérőt.  Az Intézmény a kinyomtatott és általa aláírt Egyedi Szerződést 30 napon belül, legkésőbb 2022. június 30-ig köteles postai úton visszaküldeni a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt postacímre és szkennelt formátumban az ekop@pozitivpedagogia.hu e-mail-címre.  Az Intézmény tudomásul veszi, hogy a Szerződés hatályba lépésének feltétele a díjnak - a fizetés módja szerint - a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírása.. A díjfizetés módja az Intézmény választása szerint lehet:

a.) átutalás, amelyet az Intézménynek a Szolgáltató által a számlában feltüntetett számlaszámra kell teljesítenie a Díjbekérőn feltüntetett 30 napos fizetési határidőn belül, de legkésőbb a jelentkezési határidő utolsó napjáig, azaz 2022. június 30-ig. A Szolgáltató a díjnak a bankszámláján történő jóváírását követően kiállítja és e-mailben megküldi az Intézmény részére a befizetett díjról a számlát.

b.) bankkártyás fizetés, amely esetben az Intézmény a Simple online fizetési rendszeren keresztül fizetheti meg a díjat. A „Megrendelés küldése" gomb megnyomásával a felület átirányítja az Intézményt a Simple oldalára, ahol a bankkártya adatok megadását követően teljesíthető a fizetés. A Simple rendszerről bővebb információ a https://www.simple.hu címen található. A Szolgáltató a díjnak a bankszámláján történő jóváírását követően kiállítja és e-mailben megküldi az Intézmény részére a befizetett díjról a számlát.

A Szolgáltató az Intézmény által megfizetett összegről minden esetben elektronikus számlát állít ki, amelyet megküld az Intézmény által a regisztráció során megadott e-mail-címre. Az Intézmény visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formában történő kiállításához. A Szolgáltató a számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelében a kiállítástól számított 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.

(4) A Programban való részvétel díjának mértéke az adott Intézményből résztvevő Pedagógusok és korosztályok számától függ. A díjak a Program Weboldalán találhatók.

(5) A díj beérkezését követően, a regisztrációs időszak zárása (2022. június 30.) után, legkésőbb 2022. augusztus 15-ig a Szolgáltató e-mailben megküldi az Intézménynek az egyedi intézményi fiókhoz (a továbbiakban: Intézményi Fiók) való hozzáféréshez szükséges adatokat (felhasználónév és jelszó). Az Intézmény az intézményi fiókba a Weboldalon tud belépni az e-mailben megküldött felhasználónév és jelszó segítségével. A jelszó a belépés után megváltoztatható.

(6) A Programba jelentkező Intézmények vállalják továbbá, hogy saját intézményi honlapjukon közzéteszik a Program logóját és azt, hogy részt vesznek a Programban.

(7) Amennyiben az Intézmény valamilyen okból nem tudja végig vinni a teljes egyéves Programot legalább 1 csoporttal és 2 Pedagógussal, az adott Intézmény nem jogosult a kommunikációs platformjain feltüntetni a Program logóját. A Szolgáltató az egyéves Program teljesítését a jelen ÁSZF 3.3 pontja szerint kötelezően feltöltendő beszámolók alapján ellenőrzi.

(8) Amennyiben a Programban részt vevő Pedagógus évközben elmegy az adott Intézményből, a Programot az Intézmény más Pedagógusa is folytathatja azzal, hogy az új Pedagógus után az Intézmény köteles a 19.900,- Ft, azaz tizenkilencezer-kilencszáz forint összegű díjat befizetni, az új Pedagógus pedig a pedagógusváltást követő 1 (egy) hónapon belül köteles elvégezni a 30 órás online akkreditált képzést azzal, hogy a képzéshez a Szolgáltatónak nem áll módjában konzultációs lehetőséget biztosítani.

(9) A Pedagógus az akkreditált képzés sikeres teljesítését követően kapja meg a Tanúsítványt, melynek feltétele, hogy a Program további részében részt vehessen.

(10) Az a Pedagógus, aki a teljes egyéves Programot végigviszi, elismerő igazolásban részesül.

3.3 Pedagógusi regisztráció és online képzés

(1) Az Intézmények által a Programba delegált Pedagógus regisztrációjára kétféle módon kerülhet sor:

a.) az Intézmény az Intézményi Fiókban elérhető űrlap kitöltésével az Intézmény kapcsolattartója regisztrálja a Pedagógust

b.) a Szolgáltató által az Intézmény részére megküldött és az Intézmény által a Pedagógus részére továbbított linkre kattintva, az ott található űrlap kitöltésével a Pedagógus regisztrálja magát. Ez a funkció csak egyedi, kivételes esetekben engedélyezett.

Az a.) pontban meghatározott esetben az Intézmény kijelenti, szavatolja és kérés esetén igazolja, hogy az érintett Pedagógus előzetesen írásban, kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy a regisztráció során a (2) bekezdés szerinti személyes adatai megadásra kerüljenek.

Az Intézmény annyi Pedagógust regisztrálhat a rendszerbe, amennyire az előfizetési csomagja alapján jogosult.

(2) A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni:

- teljes név,
- felhasználónév,
- e-mail-cím,
- telefonszám
- milyen korosztállyal vesz részt a programban

A személyes adatok szükségesek a Pedagógus azonosításához és ez alapján tud a Szolgáltató számukra e-mailt küldeni a hozzáférési adatokkal és a Programmal kapcsolatos további információkat küldeni számukra szintén e-mailben, vagy felvenni velük a kapcsolatot telefonon, amennyiben szükséges.

A korosztály megadására azért van szükség, mert a korosztálytól függ, hogy melyik korosztályos tananyaghoz ad a Szolgáltató hozzáférést a Pedagógus számára az e-learningen belül.

(3) A regisztráció elküldését megelőzően az Intézmény kapcsolattartója, illetve a Pedagógus ellenőrizheti az általa megadott adatok helyességét és amennyiben a Pedagógus végzi el a regisztrációt, akkor a regisztráció elküldését megelőzően a Pedagógus köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót.

(4) A Szolgáltató a sikeres regisztrációról e-mailben értesíti az Intézményt, illetve a Pedagógust, és egyidejűleg megküldi a Pedagógus részére - a regisztráció során megadott e-mail címre - az egyedi pedagógusi fiók (a továbbiakban: Pedagógus Fiók) használatához szükséges hozzáférési adatokat (felhasználónév és jelszó), az Adatkezelési Tájékoztatót (amennyiben az Intézmény regisztrálta a Pedagógust), valamint a kötelező 30 órás online képzésen való részvételhez szükséges Felnőttképzési Szerződést, amelyet legkésőbb 2022. augusztus 23. napjáig köteles kitöltve és aláírva postai úton visszaküldeni a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt postacímre és szkennelt formátumban az ekop@pozitivpedagogia.hu e-mail-címre. A Pedagógus az egyedi fiókján keresztül fér hozzá az online képzés anyagaihoz és az e-learning képzési anyagokhoz, valamint az egyedi fiókon keresztül töltheti fel a Program egy-egy moduljának teljesítéséről szóló beszámolóját. A Pedagógus - amennyiben az Intézmény végezte el a regisztrációt - a Pedagógus Fiókba történő első belépést megelőzően köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót.

(5) Az Intézmények részéről a Programban részt vevő Pedagógusok kötelező jelleggel részt vesznek a Szolgáltató által szervezett - akkreditált - 30 órás online képzésen.  A Pedagógusok számára a képzés ingyenes, annak díját az Intézmény által megfizetett díj tartalmazza. A Pedagógusok tudomásul veszik, hogy a 30 órás online képzésen való részvétel nélkül nem jogosultak részt venni a Programban és nem kapnak hozzáférést az e-learning képzési anyagokhoz. Az akkreditált online képzés 2022. augusztus 23. napjától lesz elérhető az e-learning felületen azon Pedagógusok számára, akik a (4) pontban foglaltak szerint kitöltve és aláírva visszaküldték a Szolgáltatónak. A Pedagógus a képzést 2022. szeptember 30. napjáig köteles elvégezni. A képzés vizsgával zárul, a tanúsítványt kizárólag azok a Pedagógusok kaphatják meg, akiknek a vizsgán „megfelelő" minősítést kaptak.

(6) A Pedagógusok kötelesek minden e-learning modul elvégzését követően egy rövid beszámolót feltölteni az egyedi fiókján keresztül az alábbi tartalommal:

  • 1 db fotó a megtartott foglalkozásokról, vagy a foglalkozáson elkészült alkotásokról,
  • rövid összefoglaló szöveg a megtartott foglalkozásokról,
  • téma,
  • korosztály,
  • foglalkozás címe,
  • csoport neve,
  • a beszámoló megírásában közreműködő pedagógus neve.

A beszámolók nyilvánosak, azok a Weboldalon kerülnek közzétételre, ennek megfelelően a Pedagógus tudomásul veszi, hogy kizárólag olyan fotót jogosult feltölteni a beszámolóban, amelyek elkészítéséhez és a Szolgáltató Weboldalára való feltöltéséhez a fotón szereplő személyek, 16. életévüket be nem töltött kiskorúak esetében a törvényes képviselők írásban előzetesen, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásukat adták. E tényért a Pedagógus feltétlen szavatosságot vállal, és kötelezettséget vállal arra, hogy mentesíti a Szolgáltatót minden olyan követeléssel kapcsolatban, és megtérít minden olyan követeléssel kapcsolatban felmerült kárt, amelyet harmadik személy vagy valamely hatóság a Szolgáltatóval szemben a beszámolóban szereplő fényképnek a Weboldalon történő közzétételével összefüggésben kíván érvényesíteni.  A Szolgáltató felhívására a Pedagógus köteles indokolatlan késedelem nélkül bemutatni az írásbeli hozzájáruló nyilatkozatokat.

Amennyiben a feltölteni kívánt fényképen olyan személy szerepel, aki/akinek törvényes képviselője a fénykép elkészítéséhez és/vagy a Weboldalon történő közzétételéhez nem járult hozzá, a Pedagógus kizárólag abban az esetben töltheti fel, ha az érintett személyt a fényképen felismerhetetlenné tette. Ennek elmulasztásából eredő minden felelősség a Pedagógust terheli.

3.4 Intézményi és Pedagógusi profil oldal

(1) A Programban részt vevő Intézmények és Pedagógusok számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít a Weboldalon nyilvános profil oldal létrehozására, amelyen az alábbi adatok szerepelhetnek, amely adatokat az Intézmények és a Pedagógusok a saját fiókjukban adhatnak meg:

Pedagógusok esetében:

  • Fotó
  • Név
  • Felhasználói név
  • Intézmény neve
  • Intézmény címe
  • korosztály
    • óvodás
    • alsós
    • felsős
    • középiskolás

    

  • Jelölni lehet: Tanulásban akadályozott gyerekekkel veszek részt a programban.
  • Tanított tárgyak (tanárok esetében)
  • Bemutatkozás

Intézmények esetében:

  • Intézmény neve
  • Intézmény címe
  • OM azonosító
  • EKOP azonosító
  • Fotó
  • Rövid bemutatkozó szöveg

 

4. ADATKEZELÉS, ADATBIZTONSÁG

(1) Az adatkezelés részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

5. SZERZŐI JOGOK

(1) A Program keretében a Szolgáltató által biztosított valamennyi oktatási anyag, a megjelenési formájától függetlenül szerzői jogi védelem alatt áll, azokat kizárólag a Programban részt vevő Intézmények és a Pedagógusok jogosultak felhasználni az adott Intézmény pedagógiai programjának részeként a Programba regisztrált korosztály számára.

(2) Tilos a Program tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, többszörözni, vagy más módon a Programban részt nem vevő intézmény vagy személy részére hozzáférhetővé tenni.

(3) A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

6. HÍRLEVÉL

(1) Szolgáltató az Intézmények és a Pedagógusok számára lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Programmal kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.

(2) A hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

7. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, rendelkezéseire.

2022. február 01.

Jobb Veled a Világ Alapítvány

sheds plans Hip Roof Shed Plans 10×18 Clerestory Dormer Shed Plans 20×12 Bali Out Call Message kingdom357 gospin123 kontes123 pasar123 raja123 respin123 sakti123 virgo123 cuan123 bule77